Biala

56 tekstów – auto­rem jest Biala.

życie to nie ja­kiś zas­ra­ny pho­toshop, tu­taj nie zre­duku­jesz niedos­ko­nałości, mu­sisz być kimś, mu­sisz być sobą! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 listopada 2012, 13:50

Spójrz za ok­no, na za­biega­ne twarze,
na szczęśli­we, niecier­piące wcale.
Choć to tyl­ko mo­je na świat spoj­rze­nie,
widzę w ich oczach coś więcej niż tyl­ko cierpienie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2012, 20:02

Zbyt wiele mam na su­mieniu, by nap­ra­wić coś co nig­dy już nie będzie istnieć.___________________________
mi­mo wszys­tko, tęsknie za Tobą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 października 2012, 19:11

Nie mieć uczuć, to tak jak­byśmy mieli ka­mień za­miast serca. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2012, 10:50

I chciałabym przeżywać ten wieczór ciągle, krok po kro­ku zaczy­nając wszys­tko od początku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 października 2012, 21:38

W naszym życiu coś się zaczy­na, coś się kończy. To może być iro­nia, bo zacząć może się coś złego, co po­zos­ta­wi wielką ranę na ser­cu, będzie od­czu­wal­ny ból każde­go ran­ka, ale mamy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2012, 23:26

Pew­nie każdy z nas chciałby usłyszeć miłe słowa " jes­tem z Ciebie dum­ny/a", zwykłe czte­ry naj­pros­tsze słowa, a pot­ra­fią pod­bu­dować włas­ny auto­rytet. Lecz przez nasze błędy i głupotę jaką darzy­my swo­jego ducha, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2011, 10:18

Słowa­mi za­wal­czyłeś o moją przyszłość...

Kocham cię ta­to <serce> 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2011, 21:32

naj­bar­dziej przyg­niata pus­ta przes­trzeń, gdy nie możemy zwrócić wzro­ku, ani odez­wać się na­wet słowem do ko­goś kto mógłby być obok... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 października 2011, 21:17

Każdy ma marze­nia, lecz nie wszys­tkie są do spełnienia... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 maja 2011, 16:20

Biala

Biala

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność